Εκπαίδευση

Η Αυτοματισμοί και ισχύς Α.Ε έχει δημιουργήσει τον τομέα Automation & Power Academy μέσω του οποίου διοργανώνει τεχνικές εκπαιδεύσεις στους τομείς:

  • Αυτοματισμού
  • Κίνησης
  • Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σκοπός της Αυτοματισμοί και ισχύς Α.Ε., μέσω των τεχνικών εκπαιδεύσεων, είναι να παρέχει στους συνεργάτες της την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να μπορούν να επιλέγουν, προγραμματίζουν και εγκαθιστούν τα προϊόντα που η Αυτοματισμοί και ισχύς Α.Ε. διαθέτει. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού οι εκπαιδεύσεις έχουν περισσότερο πρακτικό και λιγότερο θεωρητικό προσανατολισμό. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται στο σύγχρονο training center που διαθέτουμε από εκπαιδευτές μηχανικούς με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας.